Меню
Меню

Гаранция

ГАРАНЦИЯ

Всички аксесоари за мобилни телефони са с гаранция с минимум 12 месеца от датата на закупуване.

  • Срокът на гаранцията започва да тече от датата на закупуване.
  • Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.

Условия, при които не се признава гаранцията са:

  • Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение, поправки.
  • Всички случаи на повреди причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка.
  • Зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.

В smartstyle.bg предлагаме само нови продукти, без видими дефекти(с изключение на категорията мостри и разопакован продукт). Ако получите продукт с дефект, който не е външно забележим, обадете ни се.

Използваните продукти, които дадат дефект, подлежат на гаранционно обслужване, ако са в гаранционен срок.

Всеки продукт съдържа фактура с касова бележка, която е документа удостоверяващ гаранцията. Документа се предоставя от куриера.

Срокът за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата за ремонт.

При рекламация носете документа от куриера, в противен случай гаранцията отпада.

Отказ от стоката


Като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Ако имате запитвания, можете да ги отправите към нас чрез формата за обратна връзка от меню 'Контакти' или на email: [email protected].

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя.

Ако искате да върнете артикул моля свържете се с нас, за да получите ОВА (Оторизация за връщане на артикул) проследяващ номер и инструкции за процедурата. Ще е необходимо да ни предоставите серийния номер на продукта (ако има такъв), Вашия адрес където да доставим заменената стока и телефон за връзка.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛ ПО ЗЗП


Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за
продажба.
За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, след който срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума, или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за транспорт или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпени вследствие на несъответствието вреди. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, който срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Сравнение на продукти